Tjänster

Tjänster

Fabriksledningsmöten, pulsmöten, daglig ledning och förbättringsarbete. Skiftbyten, maskinbyten och operatörsunderhåll.

Vi ser till att du har tillgång till informationen när du behöver den. Och att du kan lita på de insamlade uppgifterna. Vi gör det möjligt för fler människor att fatta bättre beslut och se resultaten av många små kontinuerliga förbättringar.

Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för beslutsfattare på alla nivåer att prioritera förbättringsinsatser på ett mer effektivt sätt. Programvaran visualiserar och gör realtidsdata och historiska data tillgängliga i alla typer av enheter. Med hjälp av våra dynamiska checklistor och instruktioner kan bästa praxis säkerställas vid varje maskin. Det är inte ovanligt att vi hjälper våra kunder att öka maskinernas effektivitet med 25 % och att investeringen betalar sig själv på bara några månader.

Digital Lean nu!

Programvaran säkerställer att din produktion har rätt förutsättningar för att översätta maskin- och operatörsdata till bättre resultat på slutresultatet.

Förstärk Lean, SixSigma och Kaizen.

Vår programvara hjälper dig att arbeta enligt LEAN-principerna eller Six Sigma-metodiken för att:

Systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom kontinuerlig förbättring (Kaizen),

Förbättra kostnadskontrollen och säkra produktionskostnaderna genom att minska enhetskostnaderna,

Öka maskinernas effektivitet och produktivitet, vilket leder till förbättrad genomströmning och leveransprecision.

Samtidigt skapar den förutsättningar för att

undvika att kvalitetsproblem når kunden och minska kostnaderna på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),

minska stressen genom bättre insyn och kontroll,

minska det administrativa arbetet och det individuella beroendet genom ökad automatisering.

Appen ökar konkurrenskraften genom att rätt person får rätt information vid rätt tidpunkt, vilket gör det lättare för fler anställda att fatta rätt beslut snabbare.

Vad är Lean?

Tanken bakom Lean är enkel. Det handlar om att fokusera på det som ger kunden mervärde. Viktiga delar av mervärdet är att systematiskt arbeta för att eliminera slöseri, skapa stabilitet och förutsägbarhet i produktionen. Lean används främst i tillverkningsprocesser, men principerna fungerar även inom andra områden.

Vad är slöseri?

Slöseri definieras som en aktivitet som inte tillför värde ur kundens perspektiv. De flesta fabriker utnyttjar inte sin fulla potential. Forskning som utförts av Lean Enterprise Research Center visar att så mycket som 60 % av produktionsverksamheten är slöseri – dvs. är verksamhet som inte tillför kundvärde.

Stor förbättringspotential

Detta innebär att många företag har en enorm möjlighet att förbättra sina resultat. Lean är en beprövad metod som har hjälpt många företag att förverkliga sin förbättringspotential. Vi hjälper gärna våra kunder att förbruka färre resurser per producerad enhet, producera med rätt kvalitet till lägre kostnad och möta ökad efterfrågan utan att behöva investera i nya maskiner.

Förenkla lean

Det kan vara svårt att hitta beprövade och pålitliga lösningar för att göra leanarbetet enkelt. Målet är att hjälpa tillverkningsindustrin att förbättra lönsamheten genom kostnadskontroll i realtid och tillhandahålla den absolut bästa källan till lättförståelig information för att förbättra effektiviteten.

 

Produktionsförluster kan minskas och utgör en stor möjlighet till förbättring. Vi hjälper mer än 150 fabriker globalt att sänka kostnaderna och maximera sin mervärdestid.

 

Vad är Kaizen?

Måste Kaizen vara rent grekiskt? Nej, Kaizen betyder kontinuerlig förbättring på japanska. Kaizen är en strategi där anställda på alla nivåer i ett företag aktivt arbetar för att uppnå regelbundna och stegvisa förbättringar av processerna. Genom att kombinera ett företags kollektiva kompetens kan man skapa en kraftfull motor för ständiga förbättringar.

Skapa en förbättringskultur

En konsekvent tillämpning av Kaizen bidrar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar där alla anställda aktivt arbetar för att förbättra företaget. Genom att definiera så kallade Kaizen-verksamheter som fokuserar på att förbättra specifika områden inom företaget finns det en vetenskaplig metod för att arbeta med förbättringar på ett standardiserat sätt. En Kaizen-aktivitet involverar ofta ett team bestående av anställda från olika delar av företaget. I företag som framgångsrikt har infört Lean och Kaizen blir det naturligt för anställda på alla nivåer att kontinuerligt förbättra sin del av verksamheten.

Förbättrar standardprocesser

Kaizen arbetar hand i hand med standardiserat arbete. Kaizen syftar till att hitta förbättringar för standardprocesser. Det är viktigt att komma ihåg att standardiserat arbete är levande och ständigt utvecklas genom Kaizen.

By Erika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *